Top free Alternatives to Potato Screen Capture for Windows

Potato Screen Capture

Potato Screen CaptureFree

Simple, easy-to-use screen capturing tool

7
20 votes